Oriental Princess Awards 24 MB Worth of Scholarships to Top College Students in Teaching/ Education Majors from All 77 Provinces (Thai)
โอเรียนทอล พริ้นเซส ภายใต้บริษัท เอสเอสยูพี (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อความงามจากสารสกัดธรรมชาติ ร่วมกับมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ จัดงานมอบทุนการศึกษาและรางวัลในโครงการ “ว่าที่ครูไทยสู่ถิ่นกำเนิด” เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ เพื่อตอบแทนสังคม และแสดงความขอบคุณลูกค้าสมาชิกของโอเรียนทอล พริ้นเซส ผู้มีอุปการคุณที่เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดโครงการนี้ขึ้น โดยในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งได้มีการมอบรางวัลให้แก่ว่าที่ครูไทยสู่ถิ่นกำเนิดรุ่น 1 ที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม เกียรตินิยมอันดับ 1 และอันดับ 2 รวมทั้งสิ้น 21 รางวัล พร้อมมอบทุนการศึกษาให้แก่ว่าที่ครูไทยสู่ถิ่นกำเนิดรุ่น 3 ซึ่งเป็นผู้ที่มีคะแนนสอบเข้าในคณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์สูงเป็นอันดับหนึ่งในทุกจังหวัด ปีการศึกษา 2562 รวมทั้งสิ้น 77 ทุนจากทั่วทั้งประเทศ เพื่อสรรค์สร้างบุคลากรคุณภาพด้านการศึกษา รวมถึงส่งต่อแรงบันดาลใจให้แก่แม่พิมพ์ของชาติที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต   โครงการมอบทุนการศึกษา “ว่าที่ครูไทยสู่ถิ่นกำเนิด” ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 มีบัณฑิต นิสิต นักศึกษา และคณาจารย์ จากคณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ รวมถึงเรียนเชิญตัวแทนลูกค้าสมาชิกของโอเรียนทอล พริ้นเซส เข้าร่วมงาน เพื่อมีส่วนร่วมในการมอบทุนการศึกษา เพราะลูกค้าสมาชิกของโอเรียนทอล พริ้นเซสเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดโครงการนี้ขึ้น   ตลอดระยะเวลา 6 ปี โอเรียนทอล พริ้นเซส ได้มอบทุนการศึกษาไปแล้วทั้งสิ้นรวมเป็นเงินกว่า 24,000,000 บาท ให้แก่นิสิต นักศึกษา ภายใต้โครงการว่าที่ครูไทยสู่ถิ่นกำเนิดตลอดหลักสูตร โดยไม่มีเงื่อนไขหรือข้อผูกมัดใด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการศึกษาให้มีคุณภาพ เพื่อต่อยอดวิชาความรู้ให้แก่เยาวชนไทย ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมและประเทศชาติในอนาคตต่อไป   สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.sakdibhornssup.org/   #OrientalPrincess #มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ #ว่าที่ครูไทยสู่ถิ่นกำเนิด
โอเรียนทอล พริ้นเซส ร่วมกับมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ตอบแทนสังคม
โอเรียนทอล พริ้นเซส ร่วมกับมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ตอบแทนสังคม
โอเรียนทอล พริ้นเซส ร่วมกับมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ตอบแทนสังคม
โอเรียนทอล พริ้นเซส ภายใต้บริษัท เอสเอสยูพี (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อความงามจากสารสกัดธรรมชาติ ร่วมกับมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ จัดงานมอบทุนการศึกษาและรางวัลในโครงการ “ว่าที่ครูไทยสู่ถิ่นกำเนิด” เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ เพื่อตอบแทนสังคม และแสดงความขอบคุณลูกค้าสมาชิกของโอเรียนทอล พริ้นเซส ผู้มีอุปการคุณที่เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดโครงการนี้ขึ้น โดยในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งได้มีการมอบรางวัลให้แก่ว่าที่ครูไทยสู่ถิ่นกำเนิดรุ่น 1 ที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม เกียรตินิยมอันดับ 1 และอันดับ 2 รวมทั้งสิ้น 21 รางวัล พร้อมมอบทุนการศึกษาให้แก่ว่าที่ครูไทยสู่ถิ่นกำเนิดรุ่น 3 ซึ่งเป็นผู้ที่มีคะแนนสอบเข้าในคณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์สูงเป็นอันดับหนึ่งในทุกจังหวัด ปีการศึกษา 2562 รวมทั้งสิ้น 77 ทุนจากทั่วทั้งประเทศ เพื่อสรรค์สร้างบุคลากรคุณภาพด้านการศึกษา รวมถึงส่งต่อแรงบันดาลใจให้แก่แม่พิมพ์ของชาติที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต   โครงการมอบทุนการศึกษา “ว่าที่ครูไทยสู่ถิ่นกำเนิด” ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 มีบัณฑิต นิสิต นักศึกษา และคณาจารย์ จากคณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ รวมถึงเรียนเชิญตัวแทนลูกค้าสมาชิกของโอเรียนทอล พริ้นเซส เข้าร่วมงาน เพื่อมีส่วนร่วมในการมอบทุนการศึกษา เพราะลูกค้าสมาชิกของโอเรียนทอล พริ้นเซสเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดโครงการนี้ขึ้น   ตลอดระยะเวลา 6 ปี โอเรียนทอล พริ้นเซส ได้มอบทุนการศึกษาไปแล้วทั้งสิ้นรวมเป็นเงินกว่า 24,000,000 บาท ให้แก่นิสิต นักศึกษา ภายใต้โครงการว่าที่ครูไทยสู่ถิ่นกำเนิดตลอดหลักสูตร โดยไม่มีเงื่อนไขหรือข้อผูกมัดใด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการศึกษาให้มีคุณภาพ เพื่อต่อยอดวิชาความรู้ให้แก่เยาวชนไทย ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมและประเทศชาติในอนาคตต่อไป   สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.sakdibhornssup.org/   #OrientalPrincess #มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ #ว่าที่ครูไทยสู่ถิ่นกำเนิด
โอเรียนทอล พริ้นเซส ภายใต้บริษัท เอสเอสยูพี (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อความงามจากสารสกัดธรรมชาติ ร่วมกับมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ จัดงานมอบทุนการศึกษาและรางวัลในโครงการ “ว่าที่ครูไทยสู่ถิ่นกำเนิด” เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ เพื่อตอบแทนสังคม และแสดงความขอบคุณลูกค้าสมาชิกของโอเรียนทอล พริ้นเซส ผู้มีอุปการคุณที่เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดโครงการนี้ขึ้น โดยในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งได้มีการมอบรางวัลให้แก่ว่าที่ครูไทยสู่ถิ่นกำเนิดรุ่น 1 ที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม เกียรตินิยมอันดับ 1 และอันดับ 2 รวมทั้งสิ้น 21 รางวัล พร้อมมอบทุนการศึกษาให้แก่ว่าที่ครูไทยสู่ถิ่นกำเนิดรุ่น 3 ซึ่งเป็นผู้ที่มีคะแนนสอบเข้าในคณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์สูงเป็นอันดับหนึ่งในทุกจังหวัด ปีการศึกษา 2562 รวมทั้งสิ้น 77 ทุนจากทั่วทั้งประเทศ เพื่อสรรค์สร้างบุคลากรคุณภาพด้านการศึกษา รวมถึงส่งต่อแรงบันดาลใจให้แก่แม่พิมพ์ของชาติที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต   โครงการมอบทุนการศึกษา “ว่าที่ครูไทยสู่ถิ่นกำเนิด” ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 มีบัณฑิต นิสิต นักศึกษา และคณาจารย์ จากคณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ รวมถึงเรียนเชิญตัวแทนลูกค้าสมาชิกของโอเรียนทอล พริ้นเซส เข้าร่วมงาน เพื่อมีส่วนร่วมในการมอบทุนการศึกษา เพราะลูกค้าสมาชิกของโอเรียนทอล พริ้นเซสเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดโครงการนี้ขึ้น   ตลอดระยะเวลา 6 ปี โอเรียนทอล พริ้นเซส ได้มอบทุนการศึกษาไปแล้วทั้งสิ้นรวมเป็นเงินกว่า 24,000,000 บาท ให้แก่นิสิต นักศึกษา ภายใต้โครงการว่าที่ครูไทยสู่ถิ่นกำเนิดตลอดหลักสูตร โดยไม่มีเงื่อนไขหรือข้อผูกมัดใด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการศึกษาให้มีคุณภาพ เพื่อต่อยอดวิชาความรู้ให้แก่เยาวชนไทย ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมและประเทศชาติในอนาคตต่อไป   สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.sakdibhornssup.org/   #OrientalPrincess #มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ #ว่าที่ครูไทยสู่ถิ่นกำเนิด

Others News

Others News

Cookies and use of our website

We may use your information – collected through cookies and similar technologies – to improve your experience on our site, analyze how you use it and assist in our marketing efforts. You can always update your preferences via the Cookie Settings page. We will handle your personal information in line with our Privacy Policy and Term of Use.